Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 08 2017

chanelno5
8841 b079 500
Vischering
Reposted frombirke birke viadancingwithaghost dancingwithaghost

April 04 2017

April 01 2017

chanelno5
chanelno5
chanelno5
4973 928d 500
Reposted fromoll oll viaAinsworthCass AinsworthCass
chanelno5
0133 ea52 500
Reposted fromrol rol viaAinsworthCass AinsworthCass
chanelno5

 

hamletyzować-

przeżywać rozterki wewnętrzne, rozstrząsać, analizować, nie mogąc powziąć decyzji, nie umiejąc zdecydować się na czyn
Im dłużej siedzisz w swoim pokoju tym trudniej ci się z niego wydostać.
— (via deprywacja)
Reposted fromkostuchna kostuchna viaAinsworthCass AinsworthCass

March 28 2017

chanelno5
6680 0be5
Reposted fromfelicka felicka viaamelinowa amelinowa
3199 7f20 500
Reposted fromlaluna laluna viaamelinowa amelinowa
chanelno5

March 22 2017

chanelno5
7677 771f
Reposted fromclerii clerii viahomczi homczi
chanelno5
1326 53b5
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainvissiblee invissiblee
chanelno5
7559 ea9d
chanelno5
chanelno5
Reposted frombluuu bluuu viapequena pequena
chanelno5
4050 3f34 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa via28mm 28mm

March 21 2017

0293 08b2
chanelno5
1666 fb2f 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialittleasia littleasia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl